Χάρτες που απεικονίζουν δεδομένα από την οθωμανική φορολογική απογραφή του 1572


Σύνολο φόρων

1572, Σύνολο φόρων, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Aggregated in major drainage basins Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σύνολο φόρων, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Total_tax Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Yekün akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Νοικοκυριά

1572, Νοικοκυριά, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Households Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Households Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Households Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Households Aggregated in major drainage basins Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Households Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Households Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Households Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Households Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νοικοκυριά, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Households Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Hane number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Σιτάρι

1572, Σιτάρι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Aggregated in major drainage basins Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σιτάρι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Wheat Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Hınta kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Κριθάρι

1572, Κριθάρι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Barley Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Barley Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Barley Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Barley Aggregated in major drainage basins Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Barley Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Barley Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Barley Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Barley Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κριθάρι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Barley Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Şair kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Βίκος

1572, Βίκος, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Aggregated in major drainage basins Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βίκος, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Vetch Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Burçak kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Βρώμη

1572, Βρώμη, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Oats Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Oats Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Oats Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Oats Aggregated in major drainage basins Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Oats Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Oats Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Oats Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Oats Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βρώμη, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Oats Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Alef kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Φακές

1572, Φακές, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Aggregated in major drainage basins Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φακές, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Lentils Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Mercimek kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Κουκιά

1572, Κουκιά, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Aggregated in major drainage basins Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κουκιά, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Broad_beans Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Bakla kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ρεβύθια

1572, Ρεβύθια, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Aggregated in major drainage basins Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ρεβύθια, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Chickpeas Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Nohud kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια)

1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Aggregated in major drainage basins Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λουβιά (μαυρομάτικα φασόλια), Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Black_eyed_beans Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Böğrülce kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ελιές

1572, Ελιές, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Olives Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Olives Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Olives Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Olives Aggregated in major drainage basins Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Olives Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Olives Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Olives Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Olives Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ελιές, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Olives Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Zeytün kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Χαρουπιές

1572, Χαρουπιές, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Aggregated in major drainage basins Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Χαρουπιές, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Carobs Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Harnup kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Μούστος

1572, Μούστος, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Aggregated in major drainage basins Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μούστος, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Grape_juice Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Şıra hıml volume Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Φόρος ταβέρνας

1572, Φόρος ταβέρνας, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Aggregated in major drainage basins Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος ταβέρνας, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Tavern_tax Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Mahsul-i_meyhane_fi_sene akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Βαμβάκι

1572, Βαμβάκι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Aggregated in major drainage basins Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βαμβάκι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Cotton Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Penbe kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Φόρος μεταξιού

1572, Φόρος μεταξιού, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Aggregated in major drainage basins Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος μεταξιού, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Silkworm_cocoon Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Resm-i_kükül akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Λινάρι

1572, Λινάρι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Flax Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Flax Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Flax Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Flax Aggregated in major drainage basins Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Flax Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Flax Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Flax Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Flax Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Λινάρι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Flax Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Ketan demed bundle Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Κάνναβη

1572, Κάνναβη, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Aggregated in major drainage basins Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κάνναβη, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Hemp Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Kendir kantar weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Κήποι και περιβόλια

1572, Κήποι και περιβόλια, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Aggregated in major drainage basins Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κήποι και περιβόλια, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Gardens_and_orchards Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Resm-i bağçe/meyve ve besatin akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Φόρος αιγοπροβάτων

1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Aggregated in major drainage basins Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος αιγοπροβάτων, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Sheep_tax Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Adet-i_agnam akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Φόρος χοίρων

1572, Φόρος χοίρων, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Aggregated in major drainage basins Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Φόρος χοίρων, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Pigs_tax Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Bidaat-i_hanazir akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Τέλος αδέσποτων ζώων

1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Aggregated in major drainage basins Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Τέλος αδέσποτων ζώων, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Stray_animals_duty Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Adet-i_deştbani akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Σουσάμι

1572, Σουσάμι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Aggregated in major drainage basins Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Σουσάμι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Sesame Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Simsim kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Κρόκος

1572, Κρόκος, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Aggregated in major drainage basins Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Κρόκος, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Saffron Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Zafran kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Καρύδια

1572, Καρύδια, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Aggregated in major drainage basins Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Καρύδια, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Walnuts Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Ceviz-i_rumi_aded number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Βελανίδια

1572, Βελανίδια, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Aggregated in major drainage basins Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Βελανίδια, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Acorns Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Resm-i_bellut kile (keyl) weight Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Μελίσσια

1572, Μελίσσια, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Aggregated in major drainage basins Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Μελίσσια, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Bee_hives Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Resm-i_gevare akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Νερόμυλοι

1572, Νερόμυλοι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Aggregated in major drainage basins Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Νερόμυλοι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Watermills Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Asyabha number amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ανεμόμυλοι

1572, Ανεμόμυλοι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Aggregated in major drainage basins Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Ανεμόμυλοι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Windmills Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Asyab-i_yel bab amount Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Δημόσιοι φόροι

1572, Δημόσιοι φόροι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Aggregated in major drainage basins Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Δημόσιοι φόροι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey State_taxes Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Mahsul-i beytülmal ve mal-ı gayb vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Διάφορα πρόστιμα και φόροι

1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Αναλογικά σύμβολα
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Kernel density Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Aggregated in major drainage basins Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Πολύγωνα Thiessen
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1572, Διάφορα πρόστιμα και φόροι, Πυκνότητα Πυρήνα
1572 Ottoman fiscal survey Various_fines_and_taxes Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable Bad-i hava ve cürm vs. akçe value Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée