Εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές

Οι παρακάτω εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
Η πρώτη τοπογραφική αποτύπωση της Κύπρου από τον Kitchener (1878-1883)
Προβολή του χάρτη του Kitchener για την Κύπρο
Ο ποταμός μιλά: Νερό, γη και άνθρωποι στον Πεδιαίο
Ο Ποταμός Μιλά