Χάρτες που απεικονίζουν δεδομένα από την Οθωμανική περιουσιολογική απογραφή του έτους 1832/33


Όλες οι περιουσίες (αξία)

1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Όλες οι περιουσίες (αξία), Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of all properties Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Νοικοκυριά

1833, Νοικοκυριά, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νοικοκυριά, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total number of households Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία)

1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια δημητριακών (αξία), Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of grain fields Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ελιές

1833, Ελιές, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Ελιές, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Olives Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Αμπελώνες

1833, Αμπελώνες, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αμπελώνες, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of vineyards Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Χαρουπιές

1833, Χαρουπιές, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Χαρουπιές, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Carobs Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Μουριές

1833, Μουριές, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Μουριές, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Mullberries Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν)

1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in major drainage basins dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (εμβαδόν), Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total area of cotton fields Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία)

1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αγροτεμάχια βαμβακιού (αξία), Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of cotton fields Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Άλογα

1833, Άλογα, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Άλογα, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of horses Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Αιγοπρόβατα

1833, Αιγοπρόβατα, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Αιγοπρόβατα, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of sheep and goat Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Νερόμυλοι

1833, Νερόμυλοι, Αναλογικά σύμβολα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in major drainage basins kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Πολύγωνα Thiessen
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1833, Νερόμυλοι, Πυκνότητα Πυρήνα
1832/33 Ottoman Property survey Total value of Watermills Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable kuruş Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée