Χάρτες που απεικονίζουν δεδομένα από τη βρετανική αγροτική απογραφή του 1931


Νοικοκυριά

1931, Νοικοκυριά, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of households Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of households Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of households Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of households Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of households Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of households Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of households Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of households Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Νοικοκυριά, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of households Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Καλλιεργήσιμη γη

1931, Καλλιεργήσιμη γη, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Aggregated in major drainage basins dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Καλλιεργήσιμη γη, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total area of arable land Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Kαλλιεργημένη γη

1931, Kαλλιεργημένη γη, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Aggregated in major drainage basins dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Kαλλιεργημένη γη, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total area of cultivated land Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Κήποι

1931, Κήποι, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Aggregated in major drainage basins dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Κήποι, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total area of gardens Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Αμπελώνες

1931, Αμπελώνες, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Aggregated in major drainage basins dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Αμπελώνες, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total area of vineyards Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable dönüm - The dönüm is computed at different sizes by the inhabitants in different parts of the island. - The dönüm is not comparable between 1832/33 and 1931. Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ελιές

1931, Ελιές, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ελιές, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of olive trees Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Οπωροφόρα δέντρα

1931, Οπωροφόρα δέντρα, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Οπωροφόρα δέντρα, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of fruit trees Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Χαρουπιές

1931, Χαρουπιές, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Χαρουπιές, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of carob trees Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Δέντρα

1931, Δέντρα, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of trees Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of trees Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of trees Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of trees Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of trees Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of trees Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of trees Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of trees Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Δέντρα, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of trees Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ζώα

1931, Ζώα, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of animals Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of animals Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of animals Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of animals Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of animals Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of animals Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of animals Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of animals Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ζώα, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of animals Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Όνοι

1931, Όνοι, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Όνοι, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of donkeys Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Ημίονοι

1931, Ημίονοι, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of mules Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of mules Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of mules Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of mules Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of mules Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of mules Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of mules Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of mules Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Ημίονοι, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of mules Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Άλογα

1931, Άλογα, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of horses Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of horses Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of horses Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of horses Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of horses Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of horses Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of horses Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of horses Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Άλογα, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of horses Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée

Βόδια

1931, Βόδια, Αναλογικά σύμβολα
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Proportional symbols Symbol size is relative to the magnitude of each feature attribute. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Ανάλυση θερμών ψυχρών σημείων (δείκτης Getis-Ord Gi*)
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Hot spot analysis (Getis-Ord Gi* statistic) Hot spots indicate significant clustering of high values and cold spots indicate significant clustering of low values. count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Συναθροισμένες τιμές στις διάφορες περιοχές του νησιού
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Aggregated in 1885 subdistricts Subdistricts 1885 (Kitchener's map) Modern districts Height zones Geographic regions count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Συναθροισμένες τιμές στις κύριες λεκάνες απορροής
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Aggregated in major drainage basins count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Πολύγωνα Thiessen
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Thiessen polygons Gray areas indicate zero values for the variable. Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Χωρική αυτοσυσχέτιση (δείκτης Moran's I)
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Spatial autocorrelation (Moran's I) A high-high cluster is an area with high value surrounded by areas with high values. LISA: Local Indicators οf Spatial Association count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Συναθροισμένες τιμές σε εξαγωνικά πολύγωνα έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Aggregated in 25 Km^2 hexagons Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Συναθροισμένες τιμές σε ορθογώνια έκτασης 25 τετ.χλμ.
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Aggregated in 25 Km^2 rectangles Comma in the legend is used as thousands separator count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée
1931, Βόδια, Πυκνότητα Πυρήνα
1931 British Agricultural Census Total number of oxen Kernel density Shades of red color indicate high density of the mapped variable count Harokopio University Sylvia Ioannou foundation Economy, environment, and landscape in the Cypriot longue durée